Poradna Facebook
Rádce pro vaši zahradu

Pravidla červnové soutěže

1. Pořadatel soutěže:
Soutěž „Velká soutěž“ pořádá W. Neudorff GmbH KG, IČO: DE 115451071, se sídlem An der Mühle 3, Emmerthal, dále jen „pořadatel.“
2. Doba trvání soutěže:
Doba trvání soutěže je stanovena na období od 2. června 2016 do 28. června 2016 (dále jen “soutěžní období“).
3. Podmínky účasti v soutěži
3.1. Zájemce se do soutěže zaregistruje, pokud pošle na e-mail pozitivni@pozitivni.cz fotografii (1 či více) splňující zadání soutěže
3.2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.
4. Předmět výhry
Hlavní výhrou je Termokompostér v hodnotě 3600,00 Kč. Další ceny v soutěži jsou 4 sady přípravků společnosti Neudorff v hodnotě 500,00 Kč.
5. Průběh soutěže
5.1. Výherci budou určeni porotou složenou ze tří osob, dne 28.června 2016.
5.2. Výherci budou pořadatelem kontaktováni e-mailem nebo telefonicky do 2 pracovních dnů ode dne určení vítěze Pro přiznání výhry je nutné písemně oznámit organizátorovi soutěže osobní údaje výherce – do cca 5 pracovních dnů od oznámení výhry.
5.3. Přijetím výhry vyjadřuje účastník souhlas s tím, že jeho jméno, fotografie a rozhovor provedený se zástupcem pořadatele mohou být zveřejněny v jakémkoliv médiu pro účely propagace pořadatele bez dalších finančních či jiných nároků výherce.
5.4. Výherce má právo výhru bez udání důvodu odmítnout.
6. Identifikace výherce
Účastník se zavazuje sdělit pořadateli na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (jméno, příjmení, adresu, telefon nebo email) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci pořadateli. Pokud účastník soutěže takové údaje pořadateli nesdělí, uvede-li údaje nepravdivé, není-li možné na základě sdělených údajů účastníka kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí výhry. Tyto osobní údaje jsou rozhodující pro přiznání výhry.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Poskytnuté údaje soutěžících budou využity pouze pro účely zpracování Neudorff a nebudou poskytnuty třetí straně.
8. Ostatní
8.1. Účastník soutěže bude zařazen do soutěže o ceny pouze po splnění výše uvedených podmínek soutěže. Soutěžící zavazuje dodržovat a neporušovat pravidla soutěže. V případě nedodržení či porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže si pořadatel vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího ze soutěže.
8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže či porušení právního řádu České republiky.
8.3. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.
8.4. V případě nedodržení podmínek ze strany výherce uvedených v pravidlech, nevzniká výherci nárok na finanční, ani jinou kompenzaci výhry. Výhra je nepřenosná.

Skrýt